Rolniczy handel detaliczny

 

 1.  wzór wniosku o wpis zakładu, prowadzącego rolniczy handl detaliczny, do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii z zaznaczeniem, że niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.  Pobierz 
2. ustawa z dnia 16 listopada 2O16 r., o zmianie niektórych ustaw, w celu. Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. Poz. 1961), która wprowadziła definicje  „rolniczego handlu detalicznego”.  Pobierz
3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2O16 r., w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. Poz. 2159).  Pobierz
4. rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), z zaznaczeniem załącznika II rozdział III (w którym zawarte są uproszczone wymagania higieniczne stosowane w przypadku, gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa Domowego w kuchni domowej).   Pobierz
5. załącznik II - wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń (jak duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, i automatów ulicznych.  Pobierz